Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger for 2022 i henhold til åpenhetsloven

Engebretsen gruppen bestående av Morten Engebretsen AS, Morten Engebretsen AB, Morten Engebretsen ApS og Dronningensgate 28 AS er omfattet av åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

De fire selskapene har felles administrasjon og i all hovedsak felles leverandører. Denne redegjørelsen omfatter alle selskapene.  I overenstemmelse med veiledning fra Forbrukertilsynet gjelder denne redegjørelsen for perioden 1.7.2022 til 31.12.2022.

 

Morten Engebretsen AS har siden etableringen i 1901 vært en spesialisert leverandør av metaller halvfabrikata til norsk industri, HMS løsninger til marine og offshore, og VA og VVS produkter til Bygg, Anlegg og Eiendomsbransjen.

Siden 1980 har selskapet vært spesielt rettet mot distribusjon av sanitærprodukter til Horeca-bransjen, fortrinnsvis med den sveitsiske produsenten KWC.  Det siste tiåret har omsetningsveksten kommet fra salg av elektroniske hvitevarer produsert av tyske BORA.  Omsetningen går fortrinnsvis gjennom vårt Skandinaviske forhandlernett (B2B) bestående av storkjøkkenleverandører og privatkjøkkenforhandlere, arkitekter, interiørarkitekter og entreprenører.  Selskapet har kontor, showrom og lager i Dronningens gate 28, i Oslo kommune.

Konsernet består i tillegg til Morten Engebretsen AS av følgende datterselskaper:

Morten Engebretsen AB er et heleid datterselskap av Morten Engebretsen AS og driver salgsaktiviteter i Sverige med tre fulltidsansatte og en deltidsansatt som alle jobber fra hjemmekontor.  I Sverige fører vi merkevarene BORA og KWC.

Morten Engebretsen ApS er et heleid datterselskap av Morten Engebretsen AS og driver salgsaktiviteter i Danmark med fem fulltidsansatte og en ekstern konsulent, som alle jobber fra hjemmekontor.  I Danmark fører vi merkevaren BORA.

Dronningensgate 28 AS er et heleid datterselskap av Morten Engebretsen AS og driver med utvikling og utleie av egen fast eiendom.

 

Ved utgangen av 2022 hadde konsernet 22 fast ansatte på heltid og 2 på deltid, hvorav 9 kvinner og 13 menn var fulltidsansatte, og 2 menn var deltidsansatte.  Ved utgangen av året satt det 1 kvinne i styret.  Konsernet omsatte for 270 MNOK i 2022.

Både i selskapet og i konsernet er styret opptatt av toleranse, likestilling og mangfold, både når det gjelder kjønn, alder, nasjonalitet, etnisk bakgrunn, identitet og kulturell tilhørighet, trosretning, politisk orientering og seksuell legning.

Det er innhentet oversikt over leverandørkjedene og hvilken risiko det finnes for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

I vår bransje er det generelt forhøyet risiko for at de ansatte arbeider for mye overtid.  I Engebretsen har vi rutiner og retningslinjer som skal sikre at vi til enhver tid overholder gjeldende regelverk, både nasjonalt, lokalt og på individnivå.  Rutinene støttes av prosesser som er automatisert i vårt lønns- og personalsystem.

Engebretsens leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere (heretter «leverandører») er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet.  Engebretsen ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler Engebretsens holdning til etikk og etterlevelse.

Våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.  Styret i Engebretsen AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven og vi har etablert internkontroll og strukturer som følger opp at etterlevelse skjer.

Med grunnlag i policyen jobber Engebretsen med å utarbeide etiske retningslinjer for leverandører.  Disse retningslinjene skal der det er mulig vedlegges kontrakter ved inngåelse eller fornyelse.  For enkelte større utenlandske leverandører har vi sett at dette er krevende å få til.  Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger.  Ledergruppen i Engebretsen gjennomfører systematiske risikovurderinger av våre leverandører forløpende.  Vi følger også det generelle nyhetsbildet, med særlig tanke på informasjon som kan indikere endret risiko hos våre leverandører.

Vi har gjennom 2023 kartlagt våre leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter.  Med utgangspunkt i dette har vi vært i dialog med de leverandørene som etter våre innledende vurderinger innebærer størst potensiell risiko og vesentlighet, for å få ytterligere informasjon.  Denne dialogen avdekket ikke faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for slike.  Vårt videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.  Ingen av våre leverandører er p.t. ansett å ha forhøyet risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Spørsmål vedrørende Engebretsens etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til eva@engebretsen.no.