kwc-intro-u-opplftsventil-hy-12-168-092-000-engebretsen