Kullfilterløsning i nye boligprosjekter, BORA kjøkkenventilasjon

Stylebyoliviaangeline Erfaringer med bora downdraft

Kullfilterløsning i nye boligprosjekter, BORA kjøkkenventilasjon:

Problematikken rundt kullfilter skyldes at regelverket ikke er oppdatert for kullfilterløsninger som en «nyvinning» innen kjøkkenventilasjon.

Kravene til ventilasjon, også for de tradisjonelle hetteløsningene, oppstilles i byggeforskriftene (TEK) med forskjellige forskrifter å forholde seg til. Dette medfører svært delte meninger og ulike tolkninger av regelverket. Hva er tilstrekkelig ventilasjon? Og hvordan skape større forutsigbarhet i byggebransjen?

Denne artikkelen beskriver:

1) utgangspunkt: de forskjellige løsningene for bruk av kullfilter

2) ansvar og regelverk med henvisning til de forskjellige bestemmelsene i TEK

3) vår erfaring og best practice med planlegging av nye kjøkken med kullfilter

Det er viktig å presisere at vi, som leverandør av BORA (som forøvrig også leveres med utluft-løsning),  ikke er en autoritet på byggeforskriftene og de samlede krav til byggventilasjon. Vi har imidlertid brukt tid og ressurser på undersøkelser, samtaler med ulike beslutnings-myndigheter og deltar i et forskningsprosjekt i regi av Sinteff. Vi ønsker derfor å bidra med vår erfaring og forståelse av regelverket.

 

Utgangspunktet:

Det offentlige regelverket, som omhandler kravene til boligventilasjon, følger av gjeldende byggeforskrift TEK 10, 13, 15 eller 17 . Hvilken TEK som benyttes avhenger av hvilken forskrift et byggeprosjekt er søkt under. I større grad avhenger det også av lokale tolkninger, preferanser og synspunkter hos den aktuelle kommunen og/eller saksbehandleren som utfører tilsyn.

TEK 10

Prosjekter som er søkt under Tek 10 (gjelder de fleste i dag), følger det av kapittel 13 som gjelder løsninger for «omluft» som jo kullfiltre er, § 13-1 (f) at:

BORA kjøkkenventilasjon, kullfilterløsning i nye boligprosjekter

Kilde:

Av Tek 10 § 13-2 (veiledning til 4 ledd) følger det hvilke luftmengder som må forseres:

Kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha ventilasjon tilrettelagt for forsert ventilasjon.

Preaksepterte ytelser

I kjøkken, vaskerom, bad/WC, separat bad og separat WC må det være tiltak som sikrer tilfredsstillende ventilasjon ved stor forurensningsbelastning som følge av forventet bruk av rommene. Dette vil være ivaretatt når avtrekksvolumet er minimum som angitt i henhold til tabell 1. Avtrekk fra kjøkken må føres i egen kanal på grunn av fettavsetning fra matos. Ved forsert ventilasjon må tilsvarende luftmengder tilføres rommet som de som trekkes av.

BORA kjøkkenventilasjon, kullfilterløsning i nye boligprosjekter

Kilde:

Forskriftskravet står fast på at kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.

 

Ansvarssystemet med kullfilterløsning i nye boligprosjekter

 

Hva er det Direktoratet ønsker å ivareta med kravet for avtrekk?

Intensjonen for kravet er at avtrekk skal ha tilfredsstillende effektivitet (funksjonalitet).  Avtrekket skal fjerne forurensing.  Så vil noen tolke; må et avtrekk nødvendigvis bety forsering av luft eller kan det også innebefatte resirkulering? Det er et «relativt åpent regelverk så lenge det er tilfredsstillende» sier seniorforsker i Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, Knut Helge Sandli:

 

Hva er så tilfredsstillende?

I utgangspunktet, grunnventilasjon på 36 m3, kanskje litt høyere for å være sikker. Man kan i tillegg ha et punktavsug på 108 m3 uten at den påvirker energiregnskapet på bygget. Forserte luftmengder kan være å åpne et vindu eller forsere luft gjennom kanaler. Den akutte matforurensningen kan løses ved resirkulering av luft. «Utfordringen er at ingen helt tør eller orker å utfordre om kullfilter egentlig er godt nok. Dette til tross for at det er vanskelig se at det blir mer forurenset luft ut av en kullfilterløsning enn av forsering av 108 m3/t», sier Sandli, og fortsetter:

Regelverket er likt over hele landet, og det er åpent for å bruke skjønn.  Dessverre er det en del kommuner som overtolker regelverket og leser forskriften med for strengt blikk.  Dette fordi det råder usikkerhet, det mangler ressurser og kapasitet til å tolke og bruke skjønn, og saksbehandlerne vil være på den sikre siden.  Men det kan være verdt å løfte problemstillingen et hakk, og få avklart søknaden sin på et høyere nivå.  Hvis man mener regelverket tolkes for snevert kan man anke til Fylkesmannen.  I siste instans er det Departementet som vedtar.  Mange kommuner har ikke kapasitet til å utføre tilsyn.

Vår erfaring:

Vår erfaring med salg av BORA til prosjekt er at Oslo kommune nok trekker regelverket langt. De er prinsippfaste i sin tolkning av at «Omluft skal ikke benyttes dersom dette fører til overføring av forurensning mellom rom». Dersom det i dette tilfellet kun er snakk om omluft internt i ett og samme rom, (med fjerning av forurensning, dokumentert eller ikke) vil ikke denne del av forskriften komme til anvendelse.

For øvrig, anbefalingen innledningsvis kan være grei å følge. Dette betyr altså at kullfilter kan benyttes så sant det ikke fører til spredning av forurenset luft. Utfordringen er å dokumentere dette da det ikke er fastsatt noen objektive måleparametere for denne type ventilasjon. Det finnes ingen egen norm i noe europeisk land som beskriver kullfilter.

 

Tilsynsavdelingen i Plan og Bygningsetaten i Oslo kommune

Ventilasjonsekspert, Sonny Christensen, som sitter i Tilsynsavdelingen i Plan og Bygningsetaten i Oslo kommune, bekrefter at de snakker mye om problemstillingen rundt uklart regelverk og feiltolkninger av Tek i forbindelse med kjøkkenventilasjon.

Han sier «Kullfilteret er ikke problemet, men det at man bruker kullfilter i kjøkkenventilasjon som erstatning for forsering av 108 kubikkmeter luft pr. time».  Det må ihht Tek 10 være et avtrekk i egen kanal over tak, og dette må være hensiktsmessig plassert.  Altså, så lenge det ikke er et kompenserende tiltak, kan det brukes kullfilter i kjøkkenventilasjon, er hans klare budskap.

 

Løsninger

Bestemmelsene om ventilasjonsløsningen avhenger av hvilken TEK prosjektet omsøkes etter.

Som nærmere beskrevet ovenfor i punkt 2 om regelverket, så er det enkle utgangspunkt etter TEK 10 slik: Ved bruk av kullfilter (omluft), så kan dette ikke benyttes dersom det medfører forurensning til andre rom. For å være på den sikre siden, bør man derfor sikre såkalt forsering av luften, og som kan gjøres på følgende måte:

  1. Luft forseres ved ventilasjonskanaler som etableres direkte over kokesonen (utluft må gå over tak.
  2. Luft forseres ved utluft i kanaler fra BORA-viften.

Bestemmelsen i Tek 10 og 17 er like, så kravet i forskriftsformuleringen er det samme hva gjelder luftmengde.  Men i Tek 17 åpner man for annet alternativ enn preaksepterte ytelser.  Hadde det kun vært kun ett alternativ så hadde det stått eksplisitt. Det betyr i prinsippet at en alternativ måte å oppfylle forskriftskravet (ihht Byggforsk-serien, som er byggdetalj-bladet fra SINTEF) at man kan argumentere for at man sparer kostnader ved å forsere luft gjennom å åpne vinduet.

TEK 10 / TEK 17

Dersom det omsøkes under TEK 10, så er det, etter vår forståelse, et krav om forsering som nevnt over. Dersom man omsøker under TEK 17 (den nyeste forskriften), har vi sett eksempler på at det ikke har vært stillet krav om slik forsering.

  • Etter vår oppfatning er det er først og fremst i nyoppføringer av leilighetsbygg (ikke rehabiliteringer, og heller ikke eneboliger) at det uklare regelverket fører til ulike tolkninger.

 

  • Bruk av kullfilter i kjøkkenventilasjon er svært utbredt (nesten 80% av alt salg), og det er lovlig å installere og selvsagt å selge. Poenget er at den totale ventilasjonsinstallasjonen i tilstrekkelig grad må overholde de generelle kravene som følger av regelverket.

 

  • Tilstrekkeligheten av kullfilter i kjøkkenventilasjon må vurderes i den enkelte sak. For vår del har vi dokumentasjon på at BORA-produktene på alle måter overholder alle relevante krav. Så lenge det ikke er et entydig regelverk, så kan man ikke i alle henseende utelukke at noen vil ha oppfatninger om produktet. 

 

Vår oppfatning av BORA opp mot TEK 10 (kapittel 13):

 

Etter vår oppfatning oppstår det ikke risiko for forurensning mellom rom, rett og slett fordi BORA`s kullfiltre er de eneste på markedet som i tillegg til å inneha aktivt kull har flere filtre som fanger opp de ulike luktene og partiklene som produseres i forbindelse med matlaging. Les mer om BORAs kullfilter her!

 

BORA har jobbet med å utvikle og perfeksjonere benkeventilasjon siden 2007 og har et stort forsprang i teknologien. Dette inkluderer også hvordan kullfiltrene er bygget opp og virker.  BORA lager kun benkeventilasjon, ingen andre hvitevarer. BORA har over 65 unike patenter. Deriblant patent på laminær luftstrøm som er evnen til å trekke damp, os og fett ned uten å skape turbulens og tilbakeslag av forurenset luft.

 

Forbehold


Basert på erfaring med bruk av kullfilter i nybygg som søkes under Tek 10 (tidligere forskrift) må man sikre forsering av luft over tak ihht preaksepterte ytelser ved såkalt «hensiktsmessig plassering» over kokesone.

Alternativt kan man trekke luften ut i kanaler fra BORA-viften for å sikre forsering av luft. Begge disse løsningene mener vi er tilfredsstillende ift forskriftene etter Tek 10.

I en sak vi hadde tidligere hadde prosjekterende ventilasjonsleverandør opprinnelig lagt opp til utluft i kanaler over tak, men ikke «hensiktsmessig plassert» som er et krav etter forskriften. Derfor måtte de åpne taket og bygge om, og fikk umiddelbart da godkjennelse. Dette dreide seg følgelig ikke om vårt produkt, men en prosjekteringsfeil i den samlede ventilasjonsløsningen.

Ihht byggeforskriftene og TEK skal ventilasjon fra komfyr være funksjonsbasert, men selv om BORA produktene har den funksjonen og de ytelsene man forventer, viser det seg at i prosjekter søkt under Tek 10 forholder PBE seg kun til at minstekravet av forsering av luft er tilfredsstilt.

 

 

Så gjenstår det å få et entydig regelverk på plass, og også at det da settes opp entydige og objektive målekriterier. Disse foreligger ikke p.t, og frem til det foreligger, blir det mye synsing og tolkning.

 

Avslutning

Gjeldende regelverk oppleves av en samlet byggebransje som tvetydig og diffust, da det pr i dag ikke er en entydig avklaring.  Det finnes kun en tysk EU norm (DIN EN 61591) som beskriver kjøkkenventilasjon men det finnes ingen egen norm i noe europeisk land som beskriver kullfilter.  Vi er derfor i gang med SINTEF og flere aktører innen ventilasjonsbransjen om et forskningsprosjekt. Der håper vi å komme frem til objektive testkriterier for god kjøkkenventilasjon og evt. klarhet i når det anbefales å bruke kullfiltere.

Uansett er det viktig for oss å presisere at vi kun er leverandør av produktet. Det er prosjekterende ventilasjonsleverandør (og som signerer samsvarserklæringen), som må sikre at den samlede ventilasjonen overholder de krav som oppstilles etter TEK for nybygg.  Det er naturlig at det er ansvarlig søker og/eller utførende som sitter med ansvaret for at deres bygg, med alle byggets løsninger og elementer, oppfyller kravene til TEK bygget er søkt under.

Vi bistår gjerne ytterligere om det er behov for mer dokumentasjon eller spesifiseringer rundt produktene.

 

 

 
Kontakt oss for mer informasjon om BORA benkeventilasjon til ditt boligprosjekt!

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Filmene viser noen av BORAs modeller og oppbygging med enten kullfilter eller utluft: